Ultimele anunturi

(12.08.2019) OIR POS DRU NORD-EST organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă determinată a unui număr de 12 posturi în afara organigramei


Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2019), a unui număr de 12 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord-Est pentru imbunatatirea capacitatii de a gestiona in mod eficient implementarea POCU 2014 - 2020” ID 125246

Actele necesare pentru înscrierea la concurs sunt următoarele:

- curriculum vitae, în original;
- formular de înscriere, în original (Anexa 1);
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute pentru ocuparea postului;
- copii ale documentelor care să ateste experienţa în domeniul de activitate specific postului;
- copia carnetului de muncă sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
- cazierul judiciar, în original, sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (Anexa 2); în toate situațiile cazierul judiciar va fi depus cel mai târziu la data susținerii probei interviu;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, în original.

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Documente:
Anunt complet - Anunt complet
Anexa1- formular de înscriere, în original - Anexa 1
Anexa2- Declaratie - Anexa 2
Calendar - Calendar - Anexa 3
Anexa4- Bibliografie - Anexa 4
Anexa5- Bibliografie - Anexa 5
Anexa6- Bibliografie - Anexa 6


(01.08.2019) Întrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor POCU finanțate în cadrul obiectivelor specifice 4.1/ 4.2


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică răspunsurile la întrebările beneficiarilor proiectelor finanțate din obiectivele specifice 4.1 și 4.2 care vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate, inclusiv roma, prin implementarea de măsuri integrate:
Întrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor POCU finanțate în cadrul obiectivelor specifice 4.1/ 4.2 (actualizata 06.08.2019)

AM POCU va actualiza periodic acest document, în funcție de întrebările pe care le va primi din partea beneficiarilor.

(27.07.2019) Prezentarea comparativă a modificărilor aduse anexelor documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică prezentarea comparativă între vechile anexe ale documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” și actualele anexe care includ Documentul Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE), aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1340/2019.
Documentul Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) unifică și centralizează precedentele anexe nr. 2, 3, 4 și 5 ale documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”.
Anexa 1 a documentului nu a fost modificată.
Documente:
Prezentarea comparativă a anexelor documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”
Ordinul privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”