Ultimele anunturi

(20.01.2020) OIR POS DRU NORD-EST organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă determinată a unui număr de 12 posturi în afara organigramei


Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă determinată de 14 luni (maxim mai 2021) a unui număr de 12 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord-Est pentru imbunatatirea capacitatii de a gestiona in mod eficient implementarea POCU 2014 - 2020” ID 125246

Actele necesare pentru înscrierea la concurs sunt următoarele:

- curriculum vitae, în original;
- scrisoare de intenţie;
- minim o scrisoare de recomandare;
- formular de înscriere, în original (Anexa 1);
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute pentru ocuparea postului;
- copii ale documentelor care să ateste experienţa în domeniul de activitate specific postului;
- copia carnetului de muncă sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
- cazierul judiciar, în original, sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (Anexa 2); în toate situațiile cazierul judiciar va fi depus cel mai târziu la data susținerii probei interviu;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, în original.

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Documente:
Anunt complet - Anunt complet
Anexa1- Anexa 1 - formular de înscriere
Anexa2- Anexa 2 - Declaratie
Calendar- Anexa 3 - Calendar
Anexa4- Anexa 4 - Bibliografie
Anexa5- Anexa 5 - Bibliografie
Anexa6- Anexa 6 - Bibliografie