Plati efectuate zilnic prin ordine de plata


Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Nord-Est publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna noiembrie 2017

Vizualizati alte plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru lunile:

12.2017 11.2017 10.2017 09.2017 08.2017 07.2017
06.2017 05.2017 04.2017 03.2017 02.2017 01.2017
12.2016 11.2016 10.2016 09.2016 08.2016 07.2016
06.2016 05.2016 04.2016 03.2016