Plati efectuate zilnic prin ordine de plata


Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Nord-Est publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna aprilie 2022

Vizualizati alte plati efectuate zilnic prin ordine de plata:

AN 2022

12.2022 11.2022 10.2022 09.2022 08.2022 07.2022
06.2022 05.2022 04.2022 03.2022 02.2022 01.2022

AN 2021

12.2021 11.2021 10.2021 09.2021 08.2021 07.2021
06.2021 05.2021 04.2021 03.2021 02.2021 01.2021

AN 2020

12.2020 11.2020 10.2020 09.2020 08.2020 07.2020
06.2020 05.2020 04.2020 03.2020 02.2020 01.2020

AN 2019

12.2019 11.2019 10.2019 09.2019 08.2019 07.2019
06.2019 05.2019 04.2019 03.2019 02.2019 01.2019

AN 2018

12.2018 11.2018 10.2018 09.2018 08.2018 07.2018
06.2018 05.2018 04.2018 03.2018 02.2018 01.2018

AN 2017

12.2017 11.2017 10.2017 09.2017 08.2017 07.2017
06.2017 05.2017 04.2017 03.2017 02.2017 01.2017

AN 2016

12.2016 11.2016 10.2016 09.2016 08.2016 07.2016
06.2016 05.2016 04.2016 03.2016