Plati efectuate zilnic prin ordine de plata


Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Nord-Est publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna decembrie 2018

Vizualizati alte plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru lunile:

12.2018 11.2018 10.2018 09.2018 08.2018 07.2018
06.2018 05.2018 04.2018 03.2018 02.2018 01.201812.2017 11.2017 10.2017 09.2017 08.2017 07.2017
06.2017 05.2017 04.2017 03.2017 02.2017 01.201712.2016 11.2016 10.2016 09.2016 08.2016 07.2016
06.2016 05.2016 04.2016 03.2016