POCU 2014-2020 - Anunturi 2020

(08.10.2020) POCU: Instrucțiunea nr.11/2020 aferentă apelului „SOLIDAR – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” prin care se defineste procesul de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis în cadrul proiectelor implementate prin schema de minimis SOLIDAR Start-up


Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman publică Instrucțiunea nr.11/2020 aferentă apelului „SOLIDAR – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” prin care se defineste procesul de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis în cadrul proiectelor implementate prin schema de minimis SOLIDAR Start-up

(16.09.2020) POCU: Ghidul actualizat al indicatorilor pentru beneficiarii Programului


Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, a publicat ghidul actualizat al indicatorilor pentru beneficiarii POCU – versiunea a 3-a, septembrie 2020, document care furnizează informații privind modalitatea de raportare, validare şi colectare a indicatorilor POCU.
Modificările vizează în principal completarea fişelor indicatorilor cu definiţiile aferente indicatorilor introduşi în ultima versiune a Programului Operațional Capital Uman, din 2020, precum şi clarificarea anumitor secţiuni care detaliază modalitatea de colectare a datelor.

(19.08.2020) Instrucțiunea nr. 10/2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Instrucțiunea nr.10/ 2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014 – 2020.

Instructiunea nr.10/18.08.2020 este emisă în baza Ordinului MFE nr. 916/2020, prin care se modifică documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, iar prevederile ei se referă la definirea modelului de Solicitare de modificare a contractului de finanțare.

(25.06.2020) Anunt privind achiziția de servicii securitate și sănătate în muncă


1. Autoritate contractantă: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est (în continuare OIR POS DRU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 71317000-3 - Servicii de consultanta în protectia contra riscurilor si în controlul riscurilor
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț – sediul Autorității Contractante
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – servicii de securitate și sănătate în muncă pentru personalul instituției (43 persoane)
6. Durata contractului - 42 luni, data estimată de începere iulie 2020, până pe 31.12.2023
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Documentatia de atribuire (caietul de sarcini, formulare, modelul de contract) se pot obține din SICAP, secțiunea Publicitate anunțuri sau prin e-mail la adresa sus menționată
9. Oferta va fi depusă la sediul autorității contractante până la 03.07.2020, orele 11.00
10. Termenul limită de primire a ofertelor: data 03.07.2020 orele 11.00
11. Adresa la care se transmit ofertele - la sediul autorității contractante
12.Limba în care se redactează ofertele – limba română

Documente:
Caiet de sarcini si formulare
Model contract servicii SSM

(11.05.2020) AM POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare selectate după evaluarea tehnică și financiară pentru apelul „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare selectate după evaluarea tehnică și financiară pentru apelul 685/3/8/ „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”.

Începând cu data de 11 mai 2020, solicitanții vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitanți în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificarii privind rezultatul evaluării tehnice și financiare , potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS“.


(14.04.2020) Informare - pagini web ale Guvernului Romaniei si Ministerului Fondurilor Europene


Lista contractelor POCU pe regiuni de implementare, centralizata lunar, pe baza raportarii OI/OIR, reprezinta o parte din contributia Ministerului Fondurilor Europene la accesul liber la informatii/date publice in format deschis (Planul National de Actiune in cadrul parteneriatului pentru guvernare deschisa - https://data.gov.ro/ )

Proiectele contractate in cadrul POCU se publica pe site-ul Guvernului Romaniei: https://data.gov.ro/ - punct central de acces pentru seturile de date deschise livrate de autoritatile si institutiile adminstratiei publice, ajutand publicul sa gaseasca, sa descarce si sa foloseasca informatiile generate si detinute de structurile administrative.

Ministerul Fondurilor Europene are un numar de 5 seturi de date deschise la adresa: https://data.gov.ro/organization?q=&sort=&page=4 un set de date fiind "PROIECTE CONTRACTATE".

La adresa: https://data.gov.ro/dataset/proiecte-contractate - se poate vizualiza: "Lista proiectelor contractate la nivelul programelor operationale coordonate de Ministerul Fondurilor Europene: Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Programul Operational Competitivitate (POC), Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) sii Programul Operational Capital Uman (POCU)" - publicarea este trimestriala.

De asemenea, pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, se publica Lista contractelor POCU pe regiuni de implementare (care include AM/OI/OIR), dupa cum urmeaza:

1. Lunar, la adresa: http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-pocu/
Se acceseaza a treia sectiune denumita "Implementare program" apoi clik pe "SITUATIE CONTRACTARE-PLATA"

2. Trimestrial la adresa: http://mfe.gov.ro/contracte-in-implementare/ sau
la adresa: http://mfe.gov.ro/
selectare Sectiune "Programe" apoi se deschide o fereastra, selectare "Contracte si absorbtie", apoi clik pe "contracte in implementare"

3. Pe prima pagina a site MFE: http://mfe.gov.ro/
Harta albastra denumita "harta interactiva", clik pe un judet, apoi pe "descarca fisierul xlxs" - sunt mai multe foi de lucru, pentru fiecare program operational, inclusiv POCU (datele fiind extrase din lista proiectelor POCU pe regiuni de implementare).


(09.04.2020) AM POCU: solicitare de clarificare privind proiectele depuse în cadrul apelului „Romania profesională – Întreprinderi competitive”


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 9 aprilie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/685/3/8/ „România profesională – Întreprinderi competitive”, Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunatățite în vederea adaptarii activității la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, pentru etapa de Evaluare și selecție tehnică și financiară.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de Evaluare și selecție tehnică și financiară.


(24.03.2020) POCU: Clarificări privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor nr. 4 și nr. 5 ale AM POCU


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, ca urmare a emiterii si publicării Instrucțiunilor nr. 4/ 12.03.2020 și nr. 5/ 19.03.2020, publică un set de Clarificări pentru o mai bună înțelegere a celor doua instrucțiuni.

Așadar, AM POCU transmite Beneficiarilor:

 • inițiativa suspendării implementarii proiectului aparține Beneficiarului;

 • s-a simplificat fluxul de suspendare prin Instrucțiunea nr. 5;

 • s-a definit modalitatea de recuperare a întarzierilor, după momentul încetarii stării de urgență;

 • există posibilitatea prelungirii duratei implementării proiectului, în condiții bine justificate și cu acordul OI responsabil.

 • (24.03.2020) POCU: Lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/685/3/8/ „Romania profesională – Întreprinderi competitive”


  Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte: POCU/685/3/8/ „Romania profesională – Întreprinderi competitive”, Operatiunea Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activitătii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității.

  Începând cu data de 24 martie 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității și grilele de evaluare.

  Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.


  (19.03.2020) POCU: Instrucțiunea nr. 5/2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate


  Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman emite, în urma solicitărilor primite de la beneficiari, Instrucțiunea nr. 5/2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate, care reglementează modalitatea în care aceștia pot solicita suspendarea proiectelor pe care le implementează.

  Instrucțiunea definește cadrul, termenele și condițiile în care beneficiarii pot ajusta proiectele lor în funcție de starea de urgență decretată de Președintele României.

  Astfel, AM POCU pune la dispoziția beneficiarilor un instrument pentru suspendarea rapidă a implementării proiectelor, acolo unde situația actuală o impune, iar Organismele Intermediare vor sprijini beneficiarii în aplicarea corectă a prevederilor acestei Instrucțiuni.

  Datele de contact ale OIR Nord Est:
  e-mail: office@fsenordest.ro
  telefon: 0233 231 950; 0233 231 957


  (19.03.2020) POCU: Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „POCU/476 Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin dezvoltate”


  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin dezvoltate”.

  Începând cu data de 19 martie 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

  Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant în MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.


  (19.03.2020) POCU: Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „POCU/478 Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiunea mai dezvoltată”


  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiunea mai dezvoltată”.

  Începând cu data de 19 martie 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

  Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant în MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.


  (18.03.2020) Anunt privind achiziția de curățenie sediu OIR POS DRU Nord Est


  1. Autoritate contractantă: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est (în continuare OIR POS DRU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
  2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 90910000-9 - 90919200-4 Servicii de curăţare a birourilor
  3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
  4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț
  5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – servicii de curățenie zilnică a birourilor și grupurilor sanitare, debarasare gunoi ( suprafață aproximativă 550 mp compartimentată)
  6. Durata contractului 12 luni de la incheierea contractului
  7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
  8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 26.03.2020 orele 15:00
  9. Adresa la care se transmit ofertele cu serviciile oferite la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: office@fsenordest.ro
  10.Limba în care se redactează ofertele – limba română
  11.Plata serviciilor prestate se va efectua lunar în perioada 25-30 ale lunii primirii facturilor, după prestarea serviciilor, prin trezoreria afiliată autorității contractante, în contul deschis de beneficiar.

  (18.03.2020) Anunt privind achiziția de polițe RCA și CASCO pentru autovehicolul instituției marca Toyota Corolla


  1. Autoritate contractantă: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est (în continuare OIR POS DRU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
  2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 66516100-1 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto
  3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
  4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț
  5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – RCA si CASCO pentru autoturismul Toyota Corolla
  6. Durata contractului 12 luni, data estimată de începere a politei este 10.04.2020
  7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
  8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 26.03.2020 orele 15:00
  9. Adresa la care se transmit ofertele cu serviciile oferite la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: office@fsenordest.ro
  10.Limba în care se redactează ofertele – limba română
  11.Plata polițelor se va efectua într-o singură tranșă la emiterea poliței/polițelor, prin trezoreria afiliată autorității contractante, în contul deschis de beneficiar

  (12.03.2020) POCU: Instrucțiunea nr. 4 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate


  În contextului riscului de răspândire a infecției cu COVID-19, AMPOCU publică Instrucțiunea nr. 4 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014–2020.

  Măsurile includ:

 • obligativitatea beneficiarilor, partenerilor și a organismelor intermediare de a respecta dispozițiile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, precum și cele ale tuturor autorităților publice implicate în gestionarea riscului de răspândire a infecției cu COVID-19;
 • permisiunea lucrului la distanță, dacă infrastructura permite acest lucru;
 • comunicarea la distanță dintre beneficiari/ parteneri și Organismele Intermediare;
 • modalitatea de recuperare a întârzierilor acumulate în această perioadă.

 • (12.03.2020) AM POCU: solicitări de clarificare privind proiectele depuse în cadrul apelului „Romania profesională – Întreprinderi competitive”


  Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 13 martie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/685/3/8/ Romania profesională – Întreprinderi competitive, Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane si de conditii de lucru îmbunatatite în vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI, pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

  Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

  În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii


  (12.03.2020) Anunț


  În contextul evoluției epidemiei cu COVID-19 și a măsurilor preventive adoptate la nivel național, vă solicităm ca relaționarea cu OIR POS DRU NORD-EST să se realizeze prin intermediul canalelor de comunicare la distanta: e-mail, telefon, corespondenta scrisa (posta/curierat), pana cand autoritatile decid ca riscul de raspandire a infectiei a fost eliminat.

  (17.02.2020) Rezultate finale ale concursului organizat în vederea ocupării posturilor contractuale


  OIR POS DRU NORD-EST publica Rezultatele finale privind concursul organizat în zilele de 05.02.2020 (selecția dosarelor) și 10-11.02.2020 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale din cadrul proiectului cu titlul „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord-Est pentru imbunatatirea capacitatii de a gestiona in mod eficient implementarea POCU 2014 - 2020” ID 125246


  (14.02.2020) AM POCU: Solicitări de clarificare privind proiectele depuse în cadrul apelurilor 476/4/18/ și 478/4/18/


  Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 14 februarie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – „Servicii sociale și socio – profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin dezvoltate” și POCU/478/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – „Servicii sociale și socio – profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai dezvoltate”, pentru etapa de verificare tehnică și financiară a proiectelor.

  Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

  Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară a proiectelor.

  (12.02.2020) REZULTATUL interviului la concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractuale


  OIR POS DRU NORD-EST publica rezultatul interviului la concursul organizat în data perioada 10-11.02.2020 în vederea ocupării posturilor contractuale din cadrul proiectului cu titlul „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord-Est pentru imbunatatirea capacitatii de a gestiona in mod eficient implementarea POCU 2014 - 2020” ID 125246


  (05.02.2020) REZULTATUL selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractuale


  OIR POS DRU NORD-EST publica rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 05.02.2020 pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui număr de 12 posturi în afara organigramei (anunt publicat in data de 05.02.2020, orele 12.30)


  (03.02.2020) ERATA la anunțul din data de 20.01.2020 privind angajarea în afara organigramei


  ERATA la anunțul din data de 20.01.2020 privind angajarea în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord-Est pentru imbunatatirea capacitatii de a gestiona in mod eficient implementarea POCU 2014 - 2020” ID 125246.
  Bibliografia de concurs (Anexele 4,5 si 6) se modifica astfel:
  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice se inlocuieste cu ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ


  (20.01.2020) OIR POS DRU NORD-EST organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă determinată a unui număr de 12 posturi în afara organigramei


  Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă determinată de 14 luni (maxim mai 2021) a unui număr de 12 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord-Est pentru imbunatatirea capacitatii de a gestiona in mod eficient implementarea POCU 2014 - 2020” ID 125246

  Actele necesare pentru înscrierea la concurs sunt următoarele:

  - curriculum vitae, în original;
  - scrisoare de intenţie;
  - minim o scrisoare de recomandare;
  - formular de înscriere, în original (Anexa 1);
  - copia actului de identitate;
  - copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute pentru ocuparea postului;
  - copii ale documentelor care să ateste experienţa în domeniul de activitate specific postului;
  - copia carnetului de muncă sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
  - cazierul judiciar, în original, sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (Anexa 2); în toate situațiile cazierul judiciar va fi depus cel mai târziu la data susținerii probei interviu;
  - adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, în original.

  Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

  Documente:
  Anunt complet - Anunt complet
  Anexa1- Anexa 1 - formular de înscriere
  Anexa2- Anexa 2 - Declaratie
  Calendar- Anexa 3 - Calendar
  Anexa4- Anexa 4 - Bibliografie
  Anexa5- Anexa 5 - Bibliografie
  Anexa6- Anexa 6 - Bibliografie


  (17.01.2020) AM POCU: Ordin privind modificarea și completarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților


  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță publicarea Ordinului nr. 2590/23.12.2019, privind modificarea și completarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților, având ca obiectiv „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale pentru Competivitate/ domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020”

  Alte anunturi