POCU 2014-2020 - Anunturi 2022

(08.04.2022) REZULTATELE FINALE (dupa contestatii) privind interviul concursului organizat in vederea ocuparii de posturi contractuale vacante în afara organigramei


OIR POS DRU NORD-EST publica REZULTATELE FINALE privind interviul concursului organizat în zilele de 28.03.2022 (selecția dosarelor) şi 04-05.04.2022 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale din cadrul proiectului „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord-Est pentru imbunatatirea capacitatii de a gestiona in mod eficient implementarea POCU 2014 - 2020” Cod MySmis 125246


(06.04.2022) REZULTATELE privind interviul concursului organizat in vederea ocuparii de posturi contractuale vacante în afara organigramei


OIR POS DRU NORD-EST publica Rezultatele interviului organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui număr de 15 posturi în afara organigramei


(05.04.2022) Anunt privind achiziția de polițe RCA și CASCO pentru autovehiculul instituției marca Toyota Corolla


1. Autoritate contractantă: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est (în continuare OIR POS DRU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 66516100-1 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – RCA si CASCO pentru Toyota Corolla
6. Durata contractului 12 luni, data estimată de începere a politei RCA este 08.04.2022 si a politei CASCO este 10.04.2022
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 07.04.2022, orele 16:00;
9. Adresa la care se transmit ofertele cu serviciile oferite la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: office@fsenordest.ro
10. Limba în care se redactează ofertele – limba română
11. Plata polițelor se va efectua într-o singură tranșă la emiterea poliței/polițelor, prin trezoreria afiliată autorității contractante, în contul deschis de beneficiar


(01.04.2022) Loc desfasurare INTERVIU - ocupare posturi contractuale vacante în afara organigramei


In atentia canditatilor declarati admisi la proba de selectie a dosarelor pentru concursul de ocupare a 15 posturi personal contractual in afara organigramei: Proba de interviu va avea loc conform programarii afisate anterior la sediul OIR POS DRU NORD EST, la sediul secundar din Piatra Neamt, str. ALexandru cel Bun, nr. 27, etaj 2 (cladirea Antares, intrarea laterala).


(30.03.2022) PROGRAMARE INTERVIU - posturi contractuale vacante în afara organigramei


OIR POS DRU NORD-EST publica Programare interviu a candidaţilor declaraţi admişi la selecţia dosarelor la concursul organizat în zilele de 28.03.2022 (selecţia dosarelor) şi 04-05.04.2022 (interviul) pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui număr de 15 posturi în afara organigramei


(30.03.2022) PLAN DE INTERVIU - posturi contractuale vacante în afara organigramei


OIR POS DRU NORD-EST publica Planul de interviu pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui număr de 15 posturi în afara organigramei


(28.03.2022) REZULTATUL selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractuale


OIR POS DRU NORD-EST publica rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 28.03.2022 pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui număr de 15 posturi în afara organigramei

(21.03.2022) Anunt privind achiziția poliței RCA pentru autovehiculul instituției marca Fiat Scudo


1. Autoritate contractantă: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est (în continuare OIR POS DRU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 66516100-1 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – RCA pentru Fiat Scudo
6. Durata contractului 12 luni, data estimată de începere a politei RCA este martie 2022
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 25.03.2022, orele 12:30;
9. Adresa la care se transmit ofertele cu serviciile oferite la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: office@fsenordest.ro
10.Limba în care se redactează ofertele – limba română
11.Plata poliței se va efectua într-o singură tranșă la emiterea poliței, prin trezoreria afiliată autorității contractante, în contul deschis de beneficiar

(11.03.2022) OIR POS DRU NORD-EST organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă determinată a unui număr de 15 posturi în afara organigramei


Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată pana la data de 31.12.2023 a unui număr de 15 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord-Est pentru imbunatatirea capacitatii de a gestiona in mod eficient implementarea POCU 2014 - 2020” ID 125246, cu loc de desfășurare a activității la sediul OIR POSDRU Regiunea Nord Est, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, municipiul Piatra Neamț, județul Neamț.

Actele necesare pentru înscrierea la concurs sunt următoarele:

- curriculum vitae, în original;
- scrisoare de intenţie;
- formular de înscriere, în original (Anexa 1);
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute pentru ocuparea postului;
- copii ale documentelor care să ateste experienţa în domeniul de activitate specific postului;
- copia carnetului de muncă sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
- cazierul judiciar, în original, sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (Anexa 2); în toate situațiile cazierul judiciar va fi depus cel mai târziu la data susținerii probei interviu;
- copia permisului de conducere categoria B;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, în original.

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Documente:
Anunt complet - Anunt complet
Anexa1- Anexa 1 - formular de înscriere
Anexa2- Anexa 2 - Declaratie
Calendar- Anexa 3 - Calendar
Anexa4- Anexa 4 - Bibliografie
Anexa5- Anexa 5 - Bibliografie


(17.02.2022) Decizia nr. 1829/28.01.2022 de soluționare a contestației WARRIORSPATHCROSSFIT SRL cu privire la Decizia nr. 23127 de recuperare a sumelor acordate nejustificat pentru proiectele finanțate în cadrul schemei de ajutor de minimis „România Start Up Plus“


Decizia nr. 1829/28.01.2022 de soluționare a Contestației formulate de WARRIORSPATHCROSSFIT SRL cu privire la Decizia nr. 23127 de recuperare a sumelor acordate nejustificat pentru proiectele finanțate în cadrul schemei de ajutor de minimis „România Start Up Plus“, aferentă Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, AP 3 „Locuri de muncă pentru toţi“, OS 3.7 „Creșterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană“, privind proiectul cu titlul „START UP YOURSELF”, cod MySMIS 104206, beneficiar al finanțării nerambursabile Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „EURONEST” – A.D.I.E, contract de finanțare POCU/82/3.7/104206 din 12.01.2018.
Arhiva anunturi