POCU 2014-2020 - Anunturi 2017

(08.02.2017) Anunt privind solicitarea de clarificări pentru apelurile POCU în evaluare

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman atrage atenția solicitanților că, începând cu data de 8 februarie 2017, se vor primi prin sistemul informatic mySMIS 2014+ solicitări de clarificări de la comisiile de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte aferente Obiectivelor Specifice 4.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate” respectiv 4.2. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate”.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termenul limită, la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară.

Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii.